http://www.ookawashouten.com/data/2014_yakuji_bunrui.png